ความสามารถของระบบ

  • จัดการข้อมูลพัสดุ
  • จัดการรอบการสั่งซื้อพัสดุ
  • จัดการข้อมูลพัสดุ
  • จัดการโครงการ (ทำให้ทราบว่าพัสดุที่สั่งซื้อไปอยู่ในโครงการไหน)
  • จัดการผู้เข้าใช้งาน
  • ดูรายงานสั่งซื้อทั้งหมดในรอบการสั่งซื้อนั้นๆ
  • สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร(Word) มาแก้ไขภายหลังได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – การจัดการรอบบิลในการสั่งซื้อพัสดุได้ แยกตามโครงการ

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพัสดุ

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่ของพัสดุได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข โครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งาน ได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ ดูรายงานการสั่งซื้อพัสดุแต่ละโครงการได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ ดูรายงานการสั่งซื้อพัสดุทั้งหมดในโครงการนั้นๆ ได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ ดูรายงานการสั่งซื้อพัสดุ แยกเป็นรายบุคคลได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ ดาวน์โหลไฟล์เอกสารมาตรวจสอบ แก้ไข ก่อนทำการพิมพ์ได้

ระบบสั่งซื้อพัสดุสำนักงาน ออนไลน์ – สามารถ เลือกพัสดุได้ง่าย โดยการค้นหาชื่อ แล้วเลือกจำนวน ระบบจะทำการสรุปยอดการสั่งซื้อให้อัตโนมัติ